Aurela Gaçe – Feel the passion(感受激情)

Official Preview 先來個官方MV吧。

這首歌原本在國內初選時,歌詞是用阿爾巴尼亞文寫成的。
但為了保證能在正式比賽爭取各國票數,不得不把歌詞國際化一下,換成英文版的。(這倒方便我翻譯了 =P)

This song was in Albanian in Eurovision Albania,
but finally is in English when Albania chose it to represent in the contest.

ESC Albanian Live 阿爾巴尼亞原文現場演唱版
http://www.youtube.com/watch?v=3r5cWoZFIw0

我很老實說,我不喜歡這歌,無論是原文版的還是英文版的。
因為這大嬸的聲音過份的鴨公喉,她是用喊歌的方式來處理副歌的高音部份實在令人不敢恭維。
(雖然副歌就應是要用這種方式營造 Passion 熱情的效果。)
而且她的英文也有點口音… (Passion 一字很明顯)
總之這歌就不是我杯茶,而且也不覺得能進決賽。 =3=

I don’t like this song coz Aurela’s voice sounds terrible in this song.
Her high notes are so orrrrrrrrrrz to me.
Well, I don’t think it can get into the Final.

English Lyrics and Chinese Translation
英文版及中譯版歌詞

英文版及中譯版歌詞同時奉上,如癡婦翻譯有誤請留言指正。
English Version Lyrics and MY Chinese translation (with many errors lol).
(English lyrics retrieved from 英文歌詞來源:http://lyricstranslations.com/

Aurela Gaçe – Feel the passion(感受熱情)

Feel my heart, feel the words beat low 我感覺到我的心,感覺到話語節拍緩慢
I sing my song and the echo flows 我唱著我的歌,迴音裊裊飄動
And wherever I go, I just want you to know 而無論我到何方,我只想你知道
You’re the blood in my veins and the love in my soul 你是我血管裡的血液,也是我靈魂畢生的愛人

You are my wave rippling over sea 你是我心海的波浪無限蕩漾
You dry my tears and you make me real 你抹乾我的眼淚,令我明白我是真實的存在
But wherever I go, I just want you to know 但無論我往哪裡,我只想你知道
My moment in time, oh sweet song of mine 你就是我一剎那間及時來到的甜蜜情歌

I’m like an eagle in the open sky 我就如鷹一般在無垠廣闊的天空翱翔
I never land, I’m flying high 我從不著地,繼續越飛越高

Let me share my song with you, just feel the passion 讓我分享這歌給你,感受那份熱情
Love’s the message shining through, a child reaction 歌內愛的訊息閃耀地傳遞出來,就像孩子一樣活潑耀眼
It brings my heaven down to earth and this is why 它能瞬間帶到我上天堂,又一下子抛我回到地面
It drives me mad but it gives me life, I’m free to fly 這就是為什麼它既能令我發瘋,但又能給我生命,令我自由地飛翔

And when I feel that I thirst for you 當我想你想到飢渴時
I dab my lips with your morning dew 我輕輕拍上你的朝露來濕潤嘴唇
But wherever I go, I just want you to know 但無論我將到何處
Sweet song, live forever and I’ll live with you 你和那甜蜜情歌會永遠在我心裡活著

I’m like an eagle in the open sky 我就如鷹一般在無垠廣闊的天空翱翔
I never land, I’m flying high 我從不著地,繼續越飛越高

Let me share my song with you, just feel the passion 讓我分享這歌給你,感受那份熱情
Love’s the message shining through, a child reaction 歌內愛的訊息閃耀地傳遞出來,就像孩子一樣活潑耀眼
It brings my heaven down to earth and this is why 它能瞬間帶到我上天堂,又一下子抛回我到地面
It drives me mad but it gives me life, I’m free to fly 這就是為什麼它既能令我發瘋,但又能給我生命,令我自由地飛翔

(Let me share my song with you, just feel the passion) (讓我分享這歌給你,感受那份熱情)
(Love’s the message shining through, I’m free to fly) (歌內愛的訊息閃耀地傳遞出來,令我自由地飛翔)

Zot, qe këngën ma ke falë, më lerë të ndarë 感謝上帝給我這首歌,就讓我分享出去
Nuk ka ngjyrë e nuk ka fjalë, muret s’e mbajnë 這歌雖沒色彩又沒文字,但即使千壁萬仞也擋不住它悠悠飄揚
It brings my heaven down to earth and this is why 它能瞬間帶到我上天堂,又一下子抛回我到地面
It drives me mad but it gives me life, I’m free to fly 這就是為什麼它既能令我發瘋,但又能給我生命,令我自由地飛翔

(Let me share my song with you, just feel the passion) Yeah… (讓我分享這歌給你,感受那份熱情)耶~

Albanian Lyrics and English Translation
阿爾巴尼亞原文及英譯版歌詞

抱歉我不懂阿爾巴尼亞文,所以抓個英文的翻譯罷了。(其實是再懶得翻譯)
Too lazy to translate the Albanian version, so there’s only Enlgish translation.
(English translation retrieved from 英文翻譯來源:http://lyricstranslations.com/

Aurela Gaçe – Kënga ime(My song)

Albania Verison 亞爾巴尼亞原文版

Zemër, ti mos më ler pa fjalë
Dua t’ia them e dua t’ia marrë
Sa herë vij edhe shkoj si frymë të kërkoj
Në gjak më jë futur, pa ty s’mund të rroj

Më bëhesh det e më bëhesh valë
Më tharë një lot edhe më ndez një mal
Sa herë vij edhe shkoj si frymë të kërkoj
Në gjak të kam, kënga ime, moj

E të pasur jam, se ty të kam
Nuk jam në tokë e asgjë s’më ndal

Zot, që këngën ma ke falë, më lerë të ndarë
Nuk ka ngjyrë e nuk ka fjalë, muret s’e mbajnë
Tokën e qiellin e bënë bashkë, harron e fal
Oh, se më theh e më bën gjall, asgjë s’më ndal

Sa herë për ty etja të më marr
So vij, do të pi, e buzën do ta lag
Sa herë vij edhe shkoj si frymë të kërkoj
Jeton ti edhe un jetoj

E të pasur jam, se ty të kam
Nuk jam në tokë e asgjë s’më ndal

Zot, që këngën ma ke falë, më lerë të ndarë
Nuk ka ngjyrë e nuk ka fjalë, muret s’e mbajnë
Tokën e qiellin e bënë bashkë, harron e fal
Oh, se më theh e më bën gjall, asgjë s’më ndal

Zot, që këngën ma ke falë, më lerë të ndarë
Nuk ka ngjyrë e nuk ka fjalë, muret s’e mbajnë
Tokën e qiellin e bënë bashkë, harron e fal
Oh, se më theh e më bën gjall, asgjë s’më ndal

English Translation 英文翻譯

Honey, don’t leave me without words
I want to tell them the words and leave them speechless
Every time I come and go I gasp for breath
You are in my blood, without you I can’t live

You’re becoming the sea and the waves for me
You dry my tears and arouse a longing in me
Every time I come and go I gasp for breath
I’ve got you in my blood, my song

And I’m rich because I have you
My feet are off the ground and nothing can stop me

God, you who gave me the song, let me share it
It has no colour and no word, walls can’t hold it
You make the earth and the sky one, you forgive and forget
Oh, because you break me and make me alive, nothing can stop me

Whenever the longing for you possesses me
I’ll come, I’ll drink you, and I make your lips wet
Every time I come and go I gasp for breath
You live and I live too

And I’m rich, because I have you
My feet are off the ground and nothing can stop me

God, you who gave me the song, let me share it
It has no colour and no word, walls can’t hold it
You make the earth and the sky one, you forgive and forget
Oh, because you break me and make me alive, nothing can stop me

God, you who gave me the song, let me share it
It has no colour and no word, walls can’t hold it
You make the earth and the sky one, you forgive and forget
Oh, because you break me and make me alive, nothing can stop me

PS. 後記

把這歌翻譯過後,才覺得這歌的意境很廣闊…
但不知道是大嬸的唱法問題還是編曲問題,總覺得這好好的一闕詞浪費了…
就放眼看看會不會能進決賽吧,到時候再更新。

After the translation, I think the lyrics are so pity to combine with melody / Aurela.
The lyrics were good at all.
BTW, good luck.